Skip to main content

Ede maakt wederom financiële keuzes in najaar

Net als vorig jaar heeft het college van B&W een beleidsarme perspectiefnota vastgesteld. Hiervoor is gekozen door de onzekerheid over de bijdragen van het Rijk aan Ede de komende jaren.